Rada Duszpasterska

RADA PARAFIALNA

 

Osoby świeckie odgrywali zawsze dużą rolę w Kościele, ale w XX w. w sposób szczególny zaczęto na nowo podejmować problem odpowiedzialności ludzi świeckich za posłannictwo Kościoła. Kościół żyje w gwałtownie zmieniającym się świecie, dlatego trzeba poszukiwać nowych form działalności duszpasterskiej, także przy udziale świeckich.

Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu, zalecenia Synodu Diecezji Tarnowskiej a także Dekret Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża, ks. Stanisław Pachowicz proboszcz parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Chomranicach, powołał 15 października 2017 roku na kolejną kadencję Radę Parafialną, organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

W swoich założeniach, Rada Parafialna ma służyć temu, aby wierni byli świadomi swej przynależności do wspólnoty parafialnej, aby czuli się współgospodarzami parafii i byli za nią odpowiedzialni.

Rada Parafialna ma podwójne fundamentalne znaczenie: z jednej strony jest symbolicznym obrazem braterstwa i wspólnoty Kościoła parafialnego, a z drugiej strony stanowi narzędzie wspólnych decyzji duszpasterskich, gdzie funkcję najważniejszą – decyzyjną zarezerwowano dla księdza proboszcza.

Rada Parafialna jest wiec gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego kan.536 par.2) i swoją działalnością obejmuje całość życia parafialnego niosąc pomoc w wypełnianiu misji kościoła.

Rada Parafialna to grupa osób, żyjąca zgodnie z nauką Kościoła, czująca wspólnotę parafialną, która winna podejmować takie działania, aby pobudzić w pozostałych parafianach współodpowiedzialność za parafię.

Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez: modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla całej wspólnoty parafialnej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają także za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej oraz niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej.

Powołana 15 października 2017 roku Rada Parafialna zrzesza 19 osób a na jej czele stoi ks. Stanisław Pachowicz.
Przewodniczący – Pan Klimczak Andrzej
Sekretarz – Pani Elżbieta Stosur
Członkowie: Pani Brdej Elżbieta, Pani Gródek Teresa, Pani Jabłońska Maria, Pani Jabłońska Sylwia, Pan Lachor Władysław, Pan Oleksy Filip, Pan Leśniara Józef, Pan Pawlik Andrzej, Pan Sekuła Janusz, Pani Stosur Monika, Pan Świerczek Janusz, Pan Tobiasz Sylwester, Pan Wójcik Grzegorz, Pan Zięba Jan, s. Lidia Kołodziej, ks. Piotr Cichoń

Rada Ekonomiczna (Gospodarcza): Pani Maria Jabłońska, Pan Andrzej Klimczak, Pan Józef Leśniara i Pan Antoni Wójcik

Rada Parafialna spotyka się systematycznie raz na dwa miesiące ( w razie potrzeby częściej). Każde spotkanie rady ma określony temat, strukturę i jest protokołowane. Na każdy rok swojej działalności Rada opracowuje plan pracy, w którym wytycza sobie zadania. Punktem wyjścia do opracowania planu pracy jest aktualna wiedza o sytuacji, jej potrzebach i planowanych przedsięwzięciach. Uwzględnia on możliwości i umiejętności członków Rady oraz osób z nią współpracujących. Obecnie swą działalność Rada opiera na Dekrecie Powizytacyjnym. Członkowie rady poprzez wspólną modlitwę, czynne uczestniczenie w Eucharystiach czy też w innych nabożeństwach, dają świadectwo swego przywiązania do wiary i Kościoła. Aktywne uczestniczenie w uroczystościach parafialnych potwierdza dobre współdziałanie świeckich i kapłanów, w działalności duszpasterskiej w naszej parafii.

Dziękujemy wszystkim tym Parafianom, którzy angażują się w rozwój duchowy oraz materialny naszej Parafii.

Komentowanie jest wyłączone